دیگــــــه نـِمیــکِشـــَــمْ
واســـه همـینـــه کــــه ↡↡
هــِــی مـیــکشـــَـم➡✘