نَبـــودنــَـش بــَــرام سـَختــــه
امــّـا بــودَنِشـــَـم دیـگـــه ↡↡
هیــــچْ حـِســـی بِهــِــم نـِمیــــده ✘✘