★پـشت هـم بــودن...خصلتمــونـه★

★تـــــو اوج بـودنـــــم...لذتمــونـه★

★اره حاجــے ایـن...هیبتمــونـه★
 
★مـا بهتـرینیـم چـون...خلقتمـونـه★