اونے کہ تو آینه ‍ زُل زَدِه بـهم رو نِـمیشناسَـمـ
خــَـ:)ـنـدِه هــآش [ آشناس ]
 وَلـ ـے چـِشآشـ [ غَریبہ ]
چـِـقَد شبیــہ خــآطراتمـــ:(ـــه!!