گــ ـ ـاهی כلم برای گوشهایم می سوزכ

طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کننــــכ ✘✘✘