اینكـــه مغروریـــد اصلـــا اشكال نداره!
امــــــــــا...
اینكـــه فكـــر كنید فقط خــودتون غــرور داریــد خیــلی بــده✘✘✘