اینکــه ↜تو واســه خــودت کســـی هستـــی
دلیـل نمیــشــــه که واســه
↜مــنـم↝ کســی باشـــی ✘✘✘