جـــمله ی ⇦⇦⇦نباشـــی هســتن⇨⇨⇨ اوج لاشــی بــودنـــو
 میـرســونه گفتــم در جریان باشــن
بعضـــیا ✘✘✘