خـــنده ی مـــن واســـه خیـــلیا فحـــشه دیگـــه اخـــــــــمم جــای خـــود داره✘✘✘ِ