ایــن بــود تَمـــامِ مــاجَـرایِ➜

مَـــــــــــن و او▪▪▪▪▪مَــــن عــاشِــقِ او بـــودَم و.....

او عــاشِــــــقِ او✘✘✘