وای بحالت

اگر این شایعه درست باشد;

شنیده ام دوستم داری!!

درست است؟؟

آری؟؟

وای به حالت

خوش به حالم :)