امروز صبح خواب ماندم

چند دقیقه دیرتر از هر روز،

دوست داشتنت را آغاز کردم

مرا ببخــش...