می گویند:ماه نو که می بینی آرزو کن

هرشب می بینمت

هرشب آرزویت می کنم

#ماه من_:)