زِندِگــی پانتومیمــِه

حَرفِ دِلِتــُو بِزَنــی

کِــهـ...

باختــی!!