یــِه عَصرِ پاییـزی سَرد

دَستـات تـُو جیبِت

هَندسفِری تـُو گـُوشِت

یــِه مُوزیـکِ خاطِرِه دار

نِگات با نِگاه یِکی اَز عابِرا برخـُورد مـی کُنِه

وَلـی فَقَط مـی گذَریـن اَز کِنارِ هَــم

نِگاهِــش آشنـا بــُود!!