☜☜اونایـــی كِـه بـَـدْ تـو فـــازَنْ
⇣ یــِه نِگــاه بـِـه پاییـــنْ بِنـــدازَنْ ⇣
میــبینــَـــنْ كِـه بــــازَنْ✘✘✘