⇺■ یـه جـوری •●♚ خـوب ♚●• باش

←▩ کـه اگـه ⇣⇡ کســی ⇣⇡ ولـت کــرد

⇺■ بـه خـودش【ظلـم】کـرده باشـه...