✘✘بُـزرگتـــرین اشتبــاه زندگیــم اونجـــا بـــود کِــه فکر کــردم:

اگه کـــارے بــا بقـــیه نداشــته باشــم بقیــه هم کارے با مـــن ندارن!✘✘